แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

ทพ.ศรมิษฐ์ พิสุทธิ์ธนกาญจน์

(ตรวจและบำบัดฉุกเฉิน)

ทันตกรรม

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 1 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

ทพญ.ชนิกานต์ วงศาโรจน์

(ตรวจและบำบัดฉุกเฉิน)

ทันตกรรม

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 1 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

ทพ.เจษฎา ตโนภาส

(ตรวจรักษาฟันทั่วไป)

ทันตกรรม

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 1 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ