จักษุ

ตรวจวินิจฉัยและรักษาดวงตา

โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พร้อมให้บริการตรวจรักษาโรคและอาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดวงตา เช่น ตาแดง ตาแห้ง ต้อเนื้อ ต้อลม ฯลฯ บริการตรวจวัดสายตา ตรวจวินิจฉัยโรคตาทุกชนิด รวมทั้งผ่าตัดต้อกระจกด้วยเครื่องสลายต้อกระจกและใส่เลนส์เทียมชนิดพับ เลนส์ที่มีความพิเศษแก้สายตาเอียงและเลนส์หลายระยะ โดยทีมจักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย

บริการตรวจรักษา

  • เครื่องวิเคราะห์ชั้นจอประสาทตาและขั้วประสาทตา (OCT) เป็นเครื่องมือที่ทันสมัย ใช้คลื่นแสงในการประเมินลักษณะของจอตา โครงสร้างของขั้วประสาทตา และเส้นใยประสาทตา เพื่อช่วยในการวินิจฉัยและติดตามผลของโรคจอตา โรคต้อหิน และโรคที่มีความผิดปกติอื่นๆ ของเส้นประสาทตาและจุดรวมภาพ

  • เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียม (IOL Master) เป็นเครื่องวัดโครงสร้างตาและเบอร์เลนส์แก้วตาเทียม โดยคลื่นแสงและเสียง เพื่อให้การวัดและคำนวนเลนส์ตาเทียมมีผลคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด
  • เครื่องอัลตราซาวด์ตา (A-Scan) ใช้ตรวจวัดค่าความยาวของลูกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และคำนวนค่ากำลังเลนส์แก้วตาเทียม
  • เครื่องวัดลานสายตา (Visual Field) สาสมารถตรวจวิเคราะห์ลานสายตาทดสอบจุดบอดของการมองเห็นด้วยการฉายแสงให้เป็นจุดไปยังตำแหน่งต่างๆ เครื่องจะวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมภายในเครื่องแปรผลการตรวจออกมาได้อย่างแม่นยำ และสามารถวินัจฉัยการเกิดต้อหินได้
  • เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา (Fundus Camera) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคจอตา สามารถตรวจได้โดยไม่ต้องขยายม่านตา ใช้วินิจฉัยโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน จอตาเสื่อม ดูขั้วประสาทตาในผู้ป่วยโรคต้อหิน ผู้รับบริการสามารถเดินเข้ามาถ่ายภาพโดยไม่ต้องขยายม่านตาและสามารถทราบผลทันที
  • เครื่องยิงเลเซอร์ถุงหุ้มเลนส์ตาขุ่น (YAG-Capsulotomy) เป็นเครื่องรักษาต้อหินและอาการถุงหุ้มเลนส์ตาขุ่น หลังการผ่าตัดต้อกระจอ
  • เครื่อง Blephasteam mask เป็นเครื่องอบอุ่นไอน้ำและทำความสะอาดเปลือกตา เพื่อบรรเทาอาการตาแห้งเรื้อรัง

เวชศาสตร์ฟื้นฟู / กายภาพบำบัด

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

น.พ.กิติพงษ์ เตชะพิพัฒน์ชัย

จักษุ

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

น.พ.ยลรวี ปิยะคมน์

จักษุ

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

พญ.ขวัญชนก แสงทอง

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ