แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

น.พ.ธเนศ เย็นภิญโญสุข

อายุรกรรม

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 1 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

พ.ญ.ญาณภรณ์ ธรรมวิเศษ

อายุรกรรม

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 1 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

พญ.ตวงรัตน์ ตั้งเสถียรพันธุ์

อายุรกรรม

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 1 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ