ประกาศมาตรการการเข้าเยี่ยมผู้ป่วย
ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid-19 ขอความร่วมมือผู้มารับบริการปฏิบัติตามอย่าเคร่งครัด
ด้วยความปราถนาดีและห่วงใย จากโรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ