กรมควบคุมโรคได้ออกมาตรการปฏิบัติกับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ไว้แล้ว โดยต้องประเมินว่าเราอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงระดับใด จากทั้งหมด 3 วง ได้แก่ วงที่ 1 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง วงที่ 2 ผู้สัมผัสกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง วงที่ 3 ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ (ผู้ไม่มีความเสี่ยง)
———— 1 ————–
วงที่ 1 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (high risk contact) หมายถึง ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อยืนยัน โรค COVID-19 ที่เข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
– ผู้ที่เรียน ผู้อาศัยร่วมห้องพัก หรือทำงานในห้องเดียวกัน
– ผู้คลุกคลีกับผู้สัมผัสที่มีการพูดคุยกับผู้ติดเชื้อในระยะ 1 เมตร นานกว่า 5 นาที
– ถูกไอ จาม รดจากผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 โดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
– ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ปิด ไม่มีการถ่ายเทอากาศ เช่น ในรถปรับอากาศในห้องปรับอากาศ ร่วมกับผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 และอยู่ห่างจากผู้ติดเชื้อไม่เกิน 1 เมตร นานกว่า 15 นาที โดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
ที่ต้องทำ ต้องเข้ารับการกักกันโรค และตรวจหาเชื้อจากทางห้องปฏิบัติการ
————– 2 ————
วงที่ 2 ผู้สัมผัสกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หมายถึง ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (สัมผัสกับวงที่ 1) จัดเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับ ผู้สัมผัสอีกครั้งหนึ่ง คนที่อยู่ใกล้ผู้สัมผัสจึงไม่มีความเสี่ยง
สิ่งที่ต้องทำ
– สังเกตอาการตัวเอง 14 วัน
– หลีกเลี่ยงที่ชุมชน
– แยกรับประทานอาหาร (แยกสำรับ)
– สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ
– หากมีไข้หรืออาการของระบบทางเดินหายใจให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที เพื่อเก็บสิ่งส่งตรวจ ติดตามอาการและวัดไข้ตามแนวทางผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูง
————- 3 ————-
วงที่ 3 ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ (สัมผัสกับวงที่ 2) จัดเป็นผู้ที่ไม่มีความเสี่ยง เช่น อยู่ในโรงเรียนร่วมกับผู้ติดเชื้อ แต่ไม่มีกิจกรรมหรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ
สิ่งที่ต้องทำ
– ไม่ต้องกักตัว
– สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ
– ไม่ต้องตรวจหาเชื้อ
ทั้งนี้ ผู้เข้าข่ายวงที่ 2 และวงที่ 3 จัดว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงต่ำ
ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์