นพ.ธเนศ เย็นภิญโญสุข

อายุกรรม

การศึกษา และผลงาน

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

ตารางแพทย์ลงตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
เช้า เช้า เช้า