พญ.อุรวดี จันทร์แจ่มแสง

ชะลอวัยและฟื้นฟู

การศึกษา และผลงาน

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (เดิม)
– Master of Arts (Sociology), Boston University, USA
– Board Diploma in Anti-Aging Medicine, The World Society of Anti-Aging Medicine, WOSAAM, Belgium
– American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine (ABAARM), USA
– Diploma in Anti-Aging and Regenerative medicine,Dhurakij Pundit University, Thailand
– Certificate of Enzyme Therapy by Thai Integrative Medical Association, Thailand
– Certificate of Chelation Therapy by CMAT, Thailand
– Certificate of Cell Therapy by the Association of Cell Therapy, Thailand
– Certificate of Homeopathy Module 0 by Homeopathic Association, Thailand
– Certification of International Postgraduate Medical Training (IPMT), Medical section of the Goetheanum (Switzerland)

ตารางแพทย์ลงตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
เช้า-บ่าย เช้า-บ่าย เช้า เช้า-บ่าย