การเดินทางมายัง โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
Google maps:
บริเวณจุดบริการฉีดวัคซีนเข็ม 3 มีที่จอดรถไว้บริการ
โปรดปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 🚑