ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

อายุรกรรม

นพ.ธเนศ เย็นภิญโญสุข
นพ.ธเนศ เย็นภิญโญสุขอายุรกรรม
สถานที่ตรวจรักษาชั้น 1 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
เช้า บ่าย เช้า
พญ.ตวงรัตน์ ตั้งเสถียรพันธุ์
พญ.ตวงรัตน์ ตั้งเสถียรพันธุ์อายุรกรรม
สถานที่ตรวจรักษาชั้น 1 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
บ่าย เช้า-บ่าย เช้า
พญ.ญาณภรณ์ ธรรมวิเศษ
พญ.ญาณภรณ์ ธรรมวิเศษอายุรกรรม
สถานที่ตรวจรักษาชั้น 1 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
บ่าย เช้า เช้า บ่าย
นพ.ชวลิต คงธนะรุ่ง
นพ.ชวลิต คงธนะรุ่งอายุรกรรม
สถานที่ตรวจรักษาชั้น 1 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
เช้า
นพ.โอภาส จินตนาดิลก
นพ.โอภาส จินตนาดิลกอายุรกรรม
สถานที่ตรวจรักษาชั้น 1 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
เช้า เช้า
นพ.นพดล สวันตรัจน์
นพ.นพดล สวันตรัจน์อายุรกรรม
สถานที่ตรวจรักษาชั้น 1 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
เช้า เช้า

**ช่วงเวลาลงตรวจของคุณหมอแต่ละท่าน เช้า 09.00-12.00 , บ่าย 13.00-15.00

ศัลยกรรม

นพ.พีรพุธ เจียประเสริฐ
นพ.พีรพุธ เจียประเสริฐศัลยกรรม
สถานที่ตรวจรักษาชั้น 1 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
เช้า เช้า เช้า
นพ.พรประสิทธิ์ วานิชโชว์กิจ
นพ.พรประสิทธิ์ วานิชโชว์กิจศัลยกรรม
สถานที่ตรวจรักษาชั้น 1 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
เช้า เช้า เช้า
นพ.สมคิด ชัยเดชสุริยะ
นพ.สมคิด ชัยเดชสุริยะศัลยกรรม
สถานที่ตรวจรักษาชั้น 1 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
เช้า เช้า
นพ.วงศกร นนทรักษ์ชัยศร
นพ.วงศกร นนทรักษ์ชัยศรศัลยกรรม
สถานที่ตรวจรักษาชั้น 1 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
เช้า

**ช่วงเวลาลงตรวจของคุณหมอแต่ละท่าน เช้า 09.00-12.00 , บ่าย 13.00-15.00

คลินิกหู คอ จมูก

พญ.ธัญญ์ปวีณ อังกูรสุรชัย
พญ.ธัญญ์ปวีณ อังกูรสุรชัยคลินิกหู คอ จมูก
สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
เช้า เช้า เช้า
นพ.ศิริชัย สุพานิชถาวร
นพ.ศิริชัย สุพานิชถาวรคลินิกหู คอ จมูก
สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
เช้า เช้า

**ช่วงเวลาลงตรวจของคุณหมอแต่ละท่าน เช้า 09.00-12.00 , บ่าย 13.00-15.00

กระดูกและข้อ

นพ.วงศกร นนทรักษ์ชัยศร
นพ.วงศกร นนทรักษ์ชัยศรกระดูกและข้อ
สถานที่ตรวจรักษาชั้น 1 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
บ่าย

**ช่วงเวลาลงตรวจของคุณหมอแต่ละท่าน เช้า 09.00-12.00 , บ่าย 13.00-15.00

คลินิกสูตินรีเวช

นพ.สุธรรม เศรษฐวงศ์
นพ.สุธรรม เศรษฐวงศ์คลินิกสูตินรีเวช
สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
เช้า
พญ.วราลักษณ์ ยมะสมิต
พญ.วราลักษณ์ ยมะสมิตคลินิกสูตินรีเวช
สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
เช้า
นพ.วีระ นันทนาวรางกูร
นพ.วีระ นันทนาวรางกูรคลินิกสูตินรีเวช
สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
เช้า
พ.สัญญา ภัทราชัย
พ.สัญญา ภัทราชัยคลินิกสูตินรีเวช
สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
เช้า
พ.ญ.วรประภา ลาภิกานนท์
พ.ญ.วรประภา ลาภิกานนท์คลินิกสูตินรีเวช
สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
เช้า

**เฉพาะศุกร์ที่ 2, 4

**ช่วงเวลาลงตรวจของคุณหมอแต่ละท่าน เช้า 09.00-12.00 , บ่าย 13.00-15.00

คลินิกผิวหนัง

อ.พญ.สุเนตรา นิตยวรรธนะ
อ.พญ.สุเนตรา นิตยวรรธนะคลินิกผิวหนัง
สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
เช้า  –  –  –
ผศ.พญ.เปรมจิตร จันทองจีน
ผศ.พญ.เปรมจิตร จันทองจีนคลินิกผิวหนัง
สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
เช้า  –  –
รศ.ดร.พญ.จิตรลดา มีพันแสน
รศ.ดร.พญ.จิตรลดา มีพันแสนคลินิกผิวหนัง
สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
 – เช้า  –
ผศ.พญ.ปุญยพัศฐิช์ ศิริธนบดีกุล
ผศ.พญ.ปุญยพัศฐิช์ ศิริธนบดีกุลคลินิกผิวหนัง
สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
 –  – เช้า
น.พ ภวิษณ์ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์
น.พ ภวิษณ์ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์คลินิกผิวหนัง
สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
เช้า  –  –

**ช่วงเวลาลงตรวจของคุณหมอแต่ละท่าน เช้า 09.00-12.00 , บ่าย 13.00-15.00

คลินิกทันตกรรม

ทพ.ศรมิษฐ์ พิสุทธิ์ธนกาญจน์
ทพ.ศรมิษฐ์ พิสุทธิ์ธนกาญจน์(ตรวจและบำบัดฉุกเฉิน)
สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
เช้า เช้า
ทพญ.ชนิกานต์ วงศาโรจน์
ทพญ.ชนิกานต์ วงศาโรจน์(ตรวจและบำบัดฉุกเฉิน)
สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
เช้า เช้า เช้า
ทพ.เจษฎา ตโนภาส
ทพ.เจษฎา ตโนภาส(ตรวจรักษาฟันทั่วไป)
สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
เช้า เช้า
ทพญ.อมรรัตน์ วุฒิธนชัย
ทพญ.อมรรัตน์ วุฒิธนชัย(ใส่ฟันปลอม - ชำระเงินเอง)
สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
เช้า-บ่าย เช้า บ่าย

** อังคาร เฉพาะนัด

ทพ.ชัยวัฒน์ ปิ่นน้อย
ทพ.ชัยวัฒน์ ปิ่นน้อย(ผ่าตัดฟันคุด ถอน ตัดกระดูก)
สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
เช้า เช้า

**พุธ เฉพาะ สัปดาห์ที่ 1-3 ของเดือน

**ศุกร์ เฉพาะ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน

ทพ.มงคล แตปรเมศามัย
ทพ.มงคล แตปรเมศามัย(จัดฟัน - ชำระเงินเอง)
สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
เช้า  –

** พุธ เฉพาะ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน

ทพญ.กัลยา สิทธิสงคราม
ทพญ.กัลยา สิทธิสงคราม
สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
เช้า เช้า  –

 

ทพญ.ณฐพร ดีศรีเจริญเกียติ
ทพญ.ณฐพร ดีศรีเจริญเกียติ
สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
เช้า  –

 

**ช่วงเวลาลงตรวจของคุณหมอแต่ละท่าน เช้า 09.00-12.00 , บ่าย 13.00-15.00

คลินิกจักษุ

น.พ.กิติพงษ์ เตชะพิพัฒน์ชัย
น.พ.กิติพงษ์ เตชะพิพัฒน์ชัยคลินิกจักษุ
สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
บ่าย เช้า บ่าย เช้า เช้า

 

น.พ.ยลรวี ปิยะคมน์
น.พ.ยลรวี ปิยะคมน์คลินิกจักษุ
สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
เช้า

** อังคาร เฉพาะ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

**ช่วงเวลาลงตรวจของคุณหมอแต่ละท่าน เช้า 09.00-12.00 , บ่าย 13.00-15.00

คลินิกกุมารเวช

พญ.ชมพูนุท อนันบุญทริก
พญ.ชมพูนุท อนันบุญทริกคลินิกกุมารเวช
สถานที่ตรวจรักษาชั้น 1 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
เช้า-บ่าย เช้า-บ่าย เช้า-บ่าย

** พุธ เฉพาะ สัปดาห์ที่ 2,4 และ 5

พญ.สิริลักษณ์ บุณยประภัศร
พญ.สิริลักษณ์ บุณยประภัศรคลินิกกุมารเวช
สถานที่ตรวจรักษาชั้น 1 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
 เช้า-บ่าย เช้า-บ่าย เช้า-บ่าย

** พุธ เฉพาะ สัปดาห์ที่ 1 และ 3

**ช่วงเวลาลงตรวจของคุณหมอแต่ละท่าน เช้า 09.00-12.00 , บ่าย 13.00-15.00

WELL BABY CLINIC

พญ.สิริลักษณ์ บุณยประภัศร
พญ.สิริลักษณ์ บุณยประภัศร
สถานที่ตรวจรักษาชั้น 1 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
บ่าย

** พฤหัส เฉพาะ สัปดาห์ที่ 1 และ 3

พญ.ชมพูนุช อนันบุญทริก
พญ.ชมพูนุช อนันบุญทริก
สถานที่ตรวจรักษาชั้น 1 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
บ่าย

** พฤหัส เฉพาะ สัปดาห์ที่ 2,4 และ 5

**ช่วงเวลาลงตรวจของคุณหมอแต่ละท่าน เช้า 09.00-12.00 , บ่าย 13.00-15.00

ชะลอวัยและฟื้นฟู

พญ.อุรวดี จันทร์แจ่มแสง
พญ.อุรวดี จันทร์แจ่มแสงชะลอวัยและฟื้นฟู
โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
เช้า
พ.ญภัทรวรรณ รัตนาวิวัฒน์พงศ์
พ.ญภัทรวรรณ รัตนาวิวัฒน์พงศ์ชะลอวัยและฟื้นฟู
โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
เช้า

**ช่วงเวลาลงตรวจของคุณหมอแต่ละท่าน เช้า 09.00-12.00 , บ่าย 13.00-15.00

ระบบทางเดินปัสสาวะ

นพ.อธิคม สุภาพผล
นพ.อธิคม สุภาพผลระบบทางเดินปัสสาวะ
สถานที่ตรวจรักษาชั้น 1 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
เช้า

**ช่วงเวลาลงตรวจของคุณหมอแต่ละท่าน เช้า 09.00-12.00 , บ่าย 13.00-15.00

แพทย์แผนไทย

พ.ท.ป.พรจิรา การภักดี
พ.ท.ป.พรจิรา การภักดีแพทย์แผนไทย
สถานที่ตรวจรักษาชั้น 1 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
 เช้า-บ่าย เช้า-บ่าย  เช้า-บ่าย  เช้า-บ่าย  เช้า-บ่าย

**ช่วงเวลาลงตรวจของคุณหมอแต่ละท่าน เช้า 09.00-12.00 , บ่าย 13.00-15.00

ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

น.พ.สมคิด ชัยเดชสุริยะ
น.พ.สมคิด ชัยเดชสุริยะลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
เช้า

**ช่วงเวลาลงตรวจของคุณหมอแต่ละท่าน เช้า 09.00-12.00 , บ่าย 13.00-15.00

ไต

น.พ.สมชาย เจตสุรกานต์
น.พ.สมชาย เจตสุรกานต์ไต
สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
เช้า

** อังคาร เฉพาะนัด

**ช่วงเวลาลงตรวจของคุณหมอแต่ละท่าน เช้า 09.00-12.00 , บ่าย 13.00-15.00

ปอด

พ.ญ.วธวรรณ ศิริชนะ
พ.ญ.วธวรรณ ศิริชนะปอด (ปอดอุดกั้น)
สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
บ่าย

** พุธ เฉพาะ สัปดาห์ที่ 2

**ช่วงเวลาลงตรวจของคุณหมอแต่ละท่าน เช้า 09.00-12.00 , บ่าย 13.00-15.00

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พ.ญ.วลัยลักษณ์ กุลไทย
พ.ญ.วลัยลักษณ์ กุลไทยเวชศาสตร์ฟื้นฟู
สถานที่ตรวจรักษาชั้น 6 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
เช้า

** พฤหัส เฉพาะนัด

นพ.กฤษณ์ ไกรภักดี
นพ.กฤษณ์ ไกรภักดีเวชศาสตร์ฟื้นฟู
สถานที่ตรวจรักษาชั้น 6 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
เช้า-บ่าย

** เฉพาะ ศุกร์สุดท้ายของเดือน

**ช่วงเวลาลงตรวจของคุณหมอแต่ละท่าน เช้า 09.00-12.00 , บ่าย 13.00-15.00

อายุรกรรม

นพ.ธเนศ เย็นภิญโญสุข
นพ.ธเนศ เย็นภิญโญสุขอายุรกรรม

วันออกตรวจ
จันทร์, พุธ, และ ศุกร์

เวลาออกตรวจ
09.00-12.00 น.

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 1 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

พญ.ตวงรัตน์ ตั้งเสถียรพันธุ์
พญ.ตวงรัตน์ ตั้งเสถียรพันธุ์อายุรกรรม

วันออกตรวจ

อังคาร, พฤหัส, และ ศุกร์

เวลาออกตรวจ
09.00-12.00 น. (พฤหัส, ศุกร์)

13.00-15.00 น. (อังคาร, พฤหัส)

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 1 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

นพ.นพดล สวันตรัจน์
นพ.นพดล สวันตรัจน์อายุรกรรม

วันออกตรวจ
อังคาร, และ พุธ

เวลาออกตรวจ
09.00-12.00 น.

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 1 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

นพ.โอภาส จินตนาดิลก
นพ.โอภาส จินตนาดิลกอายุรกรรม

วันออกตรวจ
จันทร์, และ พฤหัส

เวลาออกตรวจ
09.00-12.00 น.

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 1 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

นพ.ชวลิต คงธนะรุ่ง
นพ.ชวลิต คงธนะรุ่งอายุรกรรม

วันออกตรวจ
พุธ

เวลาออกตรวจ
09.00-12.00 น.

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 1 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

พญ.ญาณภรณ์ ธรรมวิเศษ
พญ.ญาณภรณ์ ธรรมวิเศษอายุรกรรม

วันออกตรวจ
จัทร์, อังคาร, พุธ, และ ศุกร์

เวลาออกตรวจ
09.00-12.00 น. (อังคาร, พุธ)
13.00-15.00 น. (จันทร์, ศุกร์)

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 1 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

ศัลยกรรม

นพ.พีรพุธ เจียประเสริฐ
นพ.พีรพุธ เจียประเสริฐศัลยกรรม

วันออกตรวจ
จันทร์, พุธ, และ ศุกร์

เวลาออกตรวจ
09.00-12.00 น.

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 1 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

นพ.พรประสิทธิ์ วานิชโชว์กิจ
นพ.พรประสิทธิ์ วานิชโชว์กิจศัลยกรรม

วันออกตรวจ
จันทร์, พุธ, และ ศุกร์

เวลาออกตรวจ
09.00-12.00 น.

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 1 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

นพ.สมคิด ชัยเดชสุริยะ
นพ.สมคิด ชัยเดชสุริยะศัลยกรรม

วันออกตรวจ
อังคาร, และ พฤหัส

เวลาออกตรวจ
09.00-12.00 น.

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 1 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

นพ.วงศกร นนทรักษ์ชัยศร
นพ.วงศกร นนทรักษ์ชัยศรศัลยกรรม

วันออกตรวจ
พฤหัส

เวลาออกตรวจ
09.00-12.00 น.

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 1 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

คลินิกหู คอ จมูก

พญ.ธัญญ์ปวีณ อังกูรสุรชัย
พญ.ธัญญ์ปวีณ อังกูรสุรชัยคลินิกหู คอ จมูก

วันออกตรวจ
จัทร์, อังคาร, และ พฤหัส

เวลาออกตรวจ
09.00-12.00 น.

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

นพ.ศิริชัย สุพานิชถาวร
นพ.ศิริชัย สุพานิชถาวรคลินิกหู คอ จมูก

วันออกตรวจ
พุธ, และ ศุกร์

เวลาออกตรวจ
09.00-12.00 น.

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

กระดูกและข้อ

นพ.วงศกร นนทรักษ์ชัยศร
นพ.วงศกร นนทรักษ์ชัยศรกระดูกและข้อ
สถานที่ตรวจรักษาชั้น 1 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

วันออกตรวจ
พฤหัส

เวลาออกตรวจ
13.00-15.00 น.

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 1 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

คลินิกสูตินรีเวช

นพ.สุธรรม เศรษฐวงศ์
นพ.สุธรรม เศรษฐวงศ์คลินิกสูตินรีเวช

วันออกตรวจ
พฤหัส

เวลาออกตรวจ
09.00-12.00 น.

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

พญ.วราลักษณ์ ยมะสมิต
พญ.วราลักษณ์ ยมะสมิตคลินิกสูตินรีเวช

วันออกตรวจ
พฤหัส

เวลาออกตรวจ
09.00-12.00 น.

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

นพ.วีระ นันทนาวรางกูร
นพ.วีระ นันทนาวรางกูรคลินิกสูตินรีเวช
สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

วันออกตรวจ
พุธ

เวลาออกตรวจ
09.00-12.00 น.

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

พ.สัญญา ภัทราชัย
พ.สัญญา ภัทราชัยคลินิกสูตินรีเวช
สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

วันออกตรวจ
จันทร์

เวลาออกตรวจ
09.00-12.00 น.

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

พ.ญ.วรประภา ลาภิกานนท์
พ.ญ.วรประภา ลาภิกานนท์คลินิกสูตินรีเวช
สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

วันออกตรวจ
ศุกร์

เวลาออกตรวจ
09.00-12.00 น.

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

คลินิกผิวหนัง

อ.พญ.สุเนตรา นิตยวรรธนะ
อ.พญ.สุเนตรา นิตยวรรธนะคลินิกผิวหนัง

วันออกตรวจ
จันทร์

เวลาออกตรวจ
09.00-12.00 น.

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

ผศ.พญ.เปรมจิตร จันทองจีน
ผศ.พญ.เปรมจิตร จันทองจีนคลินิกผิวหนัง

วันออกตรวจ
พุธ

เวลาออกตรวจ
09.00-12.00 น.

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

รศ.ดร.พญ.จิตรลดา มีพันแสน
รศ.ดร.พญ.จิตรลดา มีพันแสนคลินิกผิวหนัง

วันออกตรวจ
พฤหัส

เวลาออกตรวจ
09.00-12.00 น.

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

ผศ.พญ.ปุญยพัศฐิช์ ศิริธนบดีกุล
ผศ.พญ.ปุญยพัศฐิช์ ศิริธนบดีกุลคลินิกผิวหนัง

วันออกตรวจ
ศุกร์

เวลาออกตรวจ
09.00-12.00 น.

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

น.พ ภวิษณ์ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์
น.พ ภวิษณ์ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์คลินิกผิวหนัง

วันออกตรวจ
อังคาร

เวลาออกตรวจ
09.00-12.00 น.

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

คลินิกทันตกรรม

ทพ.ศรมิษฐ์ พิสุทธิ์ธนกาญจน์
ทพ.ศรมิษฐ์ พิสุทธิ์ธนกาญจน์(ตรวจและบำบัดฉุกเฉิน)

วันออกตรวจ
จันทร์, และ ศุกร์

เวลาออกตรวจ
09.00-12.00 น.

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

ทพญ.ชนิกานต์ วงศาโรจน์
ทพญ.ชนิกานต์ วงศาโรจน์(ตรวจและบำบัดฉุกเฉิน)

วันออกตรวจ
จันทร์, พฤหัส, และ ศุกร์

เวลาออกตรวจ
09.00-12.00 น.

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

ทพ.เจษฎา ตโนภาส
ทพ.เจษฎา ตโนภาส(ตรวจรักษาฟันทั่วไป)

วันออกตรวจ
จันทร์, และ พุธ

เวลาออกตรวจ
09.00-12.00 น.

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

ทพญ.อมรรัตน์ วุฒิธนชัย
ทพญ.อมรรัตน์ วุฒิธนชัย(ใส่ฟันปลอม - ชำระเงินเอง)

วันออกตรวจ
จันทร์, อังคาร, และ พฤหัส

เวลาออกตรวจ
09.00-12.00 น. (จันทร์ และ อังคาร)
13.00-15.00 น. (จันทร์ และ พฤหัส)

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

ทพ.ชัยวัฒน์ ปิ่นน้อย
ทพ.ชัยวัฒน์ ปิ่นน้อย(ผ่าตัดฟันคุด ถอน ตัดกระดูก)

วันออกตรวจ
พุธ (เฉพาะ สัปดาห์ที่ 1-3 ของเดือน), และ ศุกร์ (เฉพาะ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน)

เวลาออกตรวจ
09.00-12.00 น.

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

ทพ.มงคล แตปรเมศามัย
ทพ.มงคล แตปรเมศามัย(จัดฟัน - ชำระเงินเอง)

วันออกตรวจ
พุธ (เฉพาะ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน)

เวลาออกตรวจ
09.00-12.00 น.

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

ทพญ.กัลยา สิทธิสงคราม
ทพญ.กัลยา สิทธิสงคราม

วันออกตรวจ
อังคาร, พุธ

เวลาออกตรวจ
09.00-12.00 น.

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

ทพญ.ณฐพร ดีศรีเจริญเกียติ
ทพญ.ณฐพร ดีศรีเจริญเกียติ

วันออกตรวจ
จันทร์

เวลาออกตรวจ
09.00-12.00 น.

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

คลินิกจักษุ

น.พ.กิติพงษ์ เตชะพิพัฒน์ชัย
น.พ.กิติพงษ์ เตชะพิพัฒน์ชัยคลินิกจักษุ

วันออกตรวจ
จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัส, และ ศุกร์

เวลาออกตรวจ
09.00-12.00 น. (อังคาร, พฤหัส, และ ศุกร์)
13.00-15.00 น. (จันทร์, และ พุธ)

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

น.พ.ยลรวี ปิยะคมน์
น.พ.ยลรวี ปิยะคมน์คลินิกจักษุ

วันออกตรวจ
อังคาร (เฉพาะ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน)

เวลาออกตรวจ
09.00-12.00 น.

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

กุมารเวช / WELL BABY CLINIC

พญ.ชมพูนุท อนันบุญทริก
พญ.ชมพูนุท อนันบุญทริกกุมารเวช

กุมารเวช

วันออกตรวจ

จันทร์, พุธ (เฉพาะ สัปดาห์ที่ 2, 4 และ 5), และ พฤหัส

เวลาออกตรวจ
09.00-12.00 น.
13.00-15.00 น.

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 1 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ


WELL BABY CLINIC

วันออกตรวจ
พฤหัส (เฉพาะ สัปดาห์ที่ 2, 4 และ 5)

เวลาออกตรวจ
13.00-15.00 น.

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 1 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

พญ.สิริลักษณ์ บุณยประภัศร
พญ.สิริลักษณ์ บุณยประภัศรกุมารเวช

กุมารเวช

วันออกตรวจ
อังคาร, พุธ (เฉพาะ สัปดาห์ที่ 1 และ 3), และ ศุกร์

เวลาออกตรวจ
09.00-12.00 น.
13.00-15.00 น.

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 1 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ


WELL BABY CLINIC

วันออกตรวจ
พฤหัส (เฉพาะ สัปดาห์ที่ 1 และ 3)

เวลาออกตรวจ
13.00-15.00 น.

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 1 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

ชะลอวัยและฟื้นฟู

พญ.อุรวดี จันทร์แจ่มแสง
พญ.อุรวดี จันทร์แจ่มแสงชะลอวัยและฟื้นฟู

วันออกตรวจ
พฤหัส

เวลาออกตรวจ
09.00-12.00 น.

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 7 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

พ.ญภัทรวรรณ รัตนาวิวัฒน์พงศ์
พ.ญภัทรวรรณ รัตนาวิวัฒน์พงศ์ชะลอวัยและฟื้นฟู

วันออกตรวจ
ศุกร์

เวลาออกตรวจ
09.00-12.00 น.

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 7 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

ระบบทางเดินปัสสาวะ

นพ.อธิคม สุภาพผล
นพ.อธิคม สุภาพผลระบบทางเดินปัสสาวะ

วันออกตรวจ
ศุกร์

เวลาออกตรวจ
09.00-12.00 น.

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 1 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

แพทย์แผนไทย

พ.ท.ป.พรจิรา การภักดี
พ.ท.ป.พรจิรา การภักดีแพทย์แผนไทย

วันออกตรวจ
จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัส และ ศุกร์

เวลาออกตรวจ
09.00-12.00 น.
13.00-15.00 น.

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 1 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

น.พ.สมคิด ชัยเดชสุริยะ
น.พ.สมคิด ชัยเดชสุริยะลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

วันออกตรวจ
พุธ

เวลาออกตรวจ
09.00-12.00 น.

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

ไต

น.พ.สมชาย เจตสุรกานต์
น.พ.สมชาย เจตสุรกานต์ไต

วันออกตรวจ
อังคาร (เฉพาะนัด)

เวลาออกตรวจ
09.00-12.00 น.

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

ปอด

พ.ญ.วธวรรณ ศิริชนะ
พ.ญ.วธวรรณ ศิริชนะปอด (ปอดอุดกั้น)

วันออกตรวจ
พุธ (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2)

เวลาออกตรวจ
13.00-15.00 น.

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พ.ญ.วลัยลักษณ์ กุลไทย
พ.ญ.วลัยลักษณ์ กุลไทยเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันออกตรวจ
จันทร์

เวลาออกตรวจ
09.00-12.00 น.

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 6 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

นพ.กฤษณ์ ไกรภักดี
นพ.กฤษณ์ ไกรภักดีเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันออกตรวจ
ศุกร์ (เฉพาะ ศุกร์สุดท้ายของเดือน)

เวลาออกตรวจ
09.00-12.00 น.
13.00-15.00 น.

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 6 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ